การทำระบบ Login ด้วย Facebook ร่วมกับ Parse.com

การทำระบบ Login ด้วย Facebook ร่วมกับ Parse.com Cover Image

บทความสอนเขียนแอพ Android บทความนี้ ขอนำเสนอ การทำระบบ Login Facebook โดยใช้ Parse.com ซึ่งเป็นบทความบทสุดท้ายแล้ว เกี่ยวกับการสร้างระบบ Login บน Android สำหรับรายละเอียด บทอื่นๆ ก็มีดังนี้ครับ

หลังจากที่ดองบทความไว้นานแล้ว ก็ได้เวลาที่จะเริ่มเขียนต่อซักที สำหรับบทความนี้ จะหลักตัวโปรเจ็คหลักๆ จากบทความก่อนๆนะครับ ใครที่ยังไม่มีโปรเจ็ค ก็อาจจาก บทความแรกได้เลยครับ ส่วนในหัวข้อวันนี้ จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องคือ Parse และ Facebook Android SDK ฉะนั้น ก็ให้ผู้อ่าน ทำการอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมประกอบเองนะครับ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Parse.com และ Facebook SDK อ่านเพิ่มเติมได้จากบทความด้านล่างนี้ครับ

Overview

ภาพรวมของระบบล็อคอินด้วย Facebook ผ่าน parse.com จะคล้ายๆกับบทความเก่าเลย คือมีหน้าและรายละเอียดดังนี้ ทุกครั้งที่เราทำการ Login หรือว่า Register จะถูกเรียก request ไปยัง Parse.com ต่างกันที่ใช้ Facebook Login ฉะนั้นในส่วน Login และ Register จะใช้ส่วนของ Facebook SDK มาช่วย ไม่เกี่ยวกับในตัวแอพของเรา

เริ่มต้นสร้างโปรเจ็ค

บทความนี้จะใช้โปรเจ็คจากบทความที่แล้วเลยนะครับ ฉะนั้น ใช้โค๊ดเดิมได้เลย สามารถโหลดได้จาก Github นี้ครับ (อยู่ที่ branch ชื่อ part3)

หรือจะ clone ก็ตามนี้

แบบ HTTPS

git clone https://github.com/Devahoy/android-login-example.git
git checkout part3

แบบ SSH

git clone [email protected]:Devahoy/android-login-example.git
git checkout part3

โค๊ดจากบทความที่แล้ว branch คือ part3 นะครับ ถ้า Part4 คือบทความนี้ เอาไว้ดูโค๊ดของ part4 เมื่อจบบทความนี้จะดีกว่านะครับ

เมื่อได้โค๊ดมาแล้ว ก็มาต่อกันเลย

จากบทความที่แล้ว เรามี Parse SDK แล้ว ส่วน Facebook Android SDK จะมีตัว Built-in อยู่ใน Parse แล้ว

ทำการ Setup Facebook

 1. ต้องมี Facebook App ซะก่อน ใครไม่มี ก็ไปทำการสร้างซะ หรืออ่านจากบทความนี้ประกอบ สร้างปุ่ม Facebook Login บน Android
 2. นำ Facebook AppId และ SecretId มาใส่ใน Parse โดยเข้าไปที่ Settings => Authentication และเลือก Allow Facebook authentication เป็น Yes

Add

 1. ทำการเพิ่ม Facebook SDK เข้ามาในโปรเจ็คบน Android Studio อ่านตัวอย่างนี้ประกอบ เมื่อเพิ่ม Facebook SDK เป็น Module Library แล้ว ก็เปิดไฟล์ build.gradle ในโมดูล facebook ขึ้นมา แล้วแก้ไขเป็นแบบนี้
apply plugin: 'com.android.library'

dependencies {
  compile 'com.android.support:support-v4:20.0.0'
  compile files('libs/bolts.jar')
}

android {
  compileSdkVersion Integer.parseInt(project.ANDROID_BUILD_SDK_VERSION)
  buildToolsVersion project.ANDROID_BUILD_TOOLS_VERSION

  defaultConfig {
    minSdkVersion Integer.parseInt(project.ANDROID_BUILD_MIN_SDK_VERSION)
    targetSdkVersion Integer.parseInt(project.ANDROID_BUILD_TARGET_SDK_VERSION)
  }

  lintOptions {
    abortOnError false
  }

  sourceSets {
    main {
      manifest.srcFile 'AndroidManifest.xml'
      java.srcDirs = ['src']
      res.srcDirs = ['res']
    }
  }
}

จากนั้นเพิ่มไฟล์ gradle.properties ที่อยู่ใน Root Project เลยนะ ตัวนอกสุด เพิ่ม Properties เหล่านี้ลงไป

ANDROID_BUILD_SDK_VERSION=20
ANDROID_BUILD_TOOLS_VERSION=20.0.0
ANDROID_BUILD_MIN_SDK_VERSION=10
ANDROID_BUILD_TARGET_SDK_VERSION=19
 1. เปิดไฟล์ MainApplication.java จากนั้นเพิ่มโค๊ดนี้ลงไป เพื่อให้ Parse ใช้ Facebook เวลาที่จะล็อคอิน ส่วน Parse.initialize() ใช้ Parse AppId และ ClientKey ส่วนตรง ParseFacebookUtils ใช้ AppId ของ Facebook
@Override
public void onCreate() {
  super.onCreate();

  Parse.initialize(this, APPLICATION_ID, CLIENT_KEY);

  // Initial Facebook Utils
  ParseFacebookUtils.initialize(FACEBOOK_APP_ID);
}
 1. เปิดไฟล์ AndroidManifest.xml แล้วทำการเพิ่ม ส่วนของ Facebook Login Activity ลงไป (หากยังไมไ่ด้เพิ่ม)
<application>
  ....

  <activity android:name="com.facebook.LoginActivity" />
</application>

ทำการสร้าง Layout และคลาส LoginActivity

ต่อมาเปลี่ยนแปลงหน้าเลเอาท์นิดหน่อย ตรงส่วน activity_login.xml เหลือแค่ปุ่มกดปุ่มเดียว เพื่อไปเรียกฟังค์ชันล็อคอินของเฟซบุค ดังนี้

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="#ff3eaff9">

  <TextView
    android:id="@+id/title"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textSize="24sp"
    android:text="@string/app_name"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_above="@+id/facebook_login_button"
    android:layout_marginBottom="32dp"/>

  <Button
    android:id="@+id/facebook_login_button"
    android:text="@string/facebook_login_button"
    android:padding="15dp"
    android:textColor="#ffffff"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"/>

</RelativeLayout>

ไฟล์ res/values/strings.xml

<resources>
  <string name="facebook_login_button">Log in with Facebook</string>
</resources>

ส่วนคลาส LoginActivity.java จะเหลือแค่นี้

package com.devahoy.sample.login.ui;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import com.devahoy.sample.login.R;
import com.parse.LogInCallback;
import com.parse.ParseException;
import com.parse.ParseFacebookUtils;
import com.parse.ParseUser;


public class LoginActivity extends ActionBarActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_login);

    Button loginButton = (Button)
        findViewById(R.id.facebook_login_button);

    loginButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        openFacebookLogin();
      }
    });
  }

  private void openFacebookLogin() {
    ParseFacebookUtils.logIn(this, new LogInCallback() {
      @Override
      public void done(ParseUser parseUser, ParseException e) {
        if (e == null) {

          if (parseUser == null) {
            // user cancel
          } else if (parseUser.isNew()) {
            // User is new
          } else {
            // User login though facebook
            Log.i("ParseUser", parseUser.getUsername());
          }

        } else {
          // any errors.
        }
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    ParseFacebookUtils.finishAuthentication(requestCode, resultCode, data);
  }
}

จากด้านบน เมื่อเรากดปุ่ม Button ก็จะไปเรียกให้ Facebook Login Dialog แสดงขึ้นมา ส่วนนี้ Parse จะจัดการให้เรา ด้วย ParseFacebookUtils.login() มี callback กลับมาเป็น LogInCallback() ภายในเมธอด done() เราสามารถที่จะดึงค่าต่างๆ ของ ParseUser ออกมาได้ แต่หาก ParseUser มีค่าเป็น null แสดงว่าผู้ใช้กดยกเลิก Facebook Login , หาก parseUser.isNew() เป็น True แสดงว่าผู้ใช้ ทำการสมัครแอคเคาท์ผ่าน Facebook Dialog

ส่วนตรง onActivityResult() จะเอาไว้สำหรับส่ง result ของ Facebook กรณีที่เครือ่งผู้ใช้ เครื่องนั้นๆ ไม่ได้ลง Facebook App มันจะทำการเปิด Dialog ด้วย WebView แล้วส่งค่า result กลับมาแทน

เมื่อรันแอพพลิเคชันขึ้นมา กดปุ่ม Button จะได้หน้าจอดังนี้

Login Facebook

เชื่อม Facebook กับ Account เดิม

นอกจากการ Login หรือการสมัคร Register ด้วย Facebook แล้ว หากเรามี ParseUser เราก็สามารถนำ ParseUser มาลิงค์เข้ากับ Facebook User ได้ ด้วยคำสั่ง

if (!ParseFacebookUtils.isLinked(user)) {
 ParseFacebookUtils.link(user, this, new SaveCallback() {
  @Override
  public void done(ParseException ex) {
   if (ParseFacebookUtils.isLinked(user)) {
    // Completed... 
   }
  }
 });
}

เมื่อเปิด Data Browser ก็จะเห็น Column ที่ชื่อ authData ที่มีรายละเอียดของ Facebook ของ user นั้นๆอยู่

ส่วนวิธีการ ยกเลิกการเชื่อมแอคเคาท์กับ Facebook ทำได้ด้วยคำสั่งนี้

ParseFacebookUtils.unlinkInBackground(user, new SaveCallback() {
 @Override
 public void done(ParseException ex) {
  if (ex == null) {
    // Cancel Facebook Completed!
  }
 }
});

สำหรับรายละเอียดของการ Login Facebook ด้วย Parse ก็มีเพียงเท่านี้ครับ เป็นเหมือนส่วนเสริมของ Parse ที่ช่วยจัดการเกี่ยวกับ FacebookUser ให้กับเรา โดยเก็บข้อมูลร่วมกับ ParseUser เลย นอกจาก Login Facebook แล้ว ตัว Parse ยังสามารถที่จะใช้ Request Permission ได้เหมือนกับการใช้ Facebook SDK เลย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านที่นี่ครับ Parse - Facebook Users

Chai

Chai Phonbopit : Developer แห่งหนึ่ง • ผู้ชายธรรมดาๆ ที่ชื่นชอบ Node.js, JavaScript และ Open Source มีงานอดิเรกเป็น Acoustic Guitar และ Football

บทความล่าสุด