วิธีการลบค่า undefined จริงๆเป็นพวกค่า falsy ทั้งหลายนั่นแหละ โดยใช้ filter() ง่ายๆ

เช่น มี array แบบนี้

const data = [1, 2, undefined, 'Hello', null, undefined, 'World']

ใช้ filter() แบบนี้

const result = data.filter(v => v)
console.log(result) // [1, 2, 'Hello', 'World']

Done!