มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 2 (Custom Layout)

Chai Phonbopit

Software Engineer & Blogger

21 June 2015

In

Table of Contents

หลักจากที่ มาหัดเขียนบล็อคด้วย Middleman ตอนที่ 1 กันไปแล้ว ซึ่งบทความนั้นจะพูดถึง Overview ของ Middleman มาในบทความนี้ จะเป็นการทำการ Custom Middleman รวมถึงจัด CSS/Layout ใหม่

Getting Started

เริ่มต้น จะใช้ธีม Clean Blog เพื่อทำการแปลงจาก Template HTML เป็น Middleman

ตัวโปรเจ็คของ Middleman จากบทความที่แล้ว ที่ชื่อ my_blog จะมีโครงสร้างดังนี้

$ tree
.
├── Gemfile
├── Gemfile.lock
├── config.rb
└── source
├── 2012-01-01-example-article.html.markdown
├── 2015-06-16-my-new-article.html.markdown
├── calendar.html.erb
├── feed.xml.builder
├── images
├── index.html.erb
├── javascripts
├── layout.erb
├── stylesheets
└── tag.html.erb
4 directories, 10 files

ชำแหละธีม Clean Blog

เมื่อเราเลือกใช้ Clean Blog ก็ถึงเวลาชำแหละดูข้างในซักหน่อย ว่ามีไฟล์อะไรบ้าง โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างบน หรือจะโคลนจาก Github ก็ได้

git clone https://github.com/IronSummitMedia/startbootstrap-clean-blog.git

ภายในโปรเจ็คของ Clean Blog จะมีไฟล์ประมาณนี้

$ tree
.
├── LICENSE
├── README.md
├── about.html
├── contact.html
├── css
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.min.css
│   ├── clean-blog.css
│   └── clean-blog.min.css
├── fonts
│   ├── glyphicons-halflings-regular.eot
├── img
│   ├── about-bg.jpg
├── index.html
├── js
│   ├── bootstrap.js
│   ├── bootstrap.min.js
│   ├── clean-blog.js
│   ├── clean-blog.min.js
│   ├── jquery.js
│   └── jquery.min.js
├── less
│   ├── clean-blog.less
│   ├── mixins.less
│   └── variables.less
├── mail
│   └── contact_me.php
└── post.html
6 directories, 30 files

สิ่งที่เราสนใจคือไฟล์

 • index.html : เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ซึ่งจะเอาไว้แสดง Post ต่างๆ
 • post.html : หน้ารายละเอียดของแต่ละ Post
 • about.html : หน้า Page About
 • contact.html : หน้า Page Contact

และไฟล์ CSS/JS อื่นๆ เราจะไม่ทำการ Custom จะใช้ default ของ Clean Blog ไปเลย

เข้าใจโครงสร้างของ Middleman

ก่อนที่เราจะทำการ Custom ได้เราต้องเข้าใจโครงสร้างของไฟล์ Middleman เพิ่มเติมซักหน่อย

cd my_blog/source

เมื่อลองเข้าไปดูโฟลเดอร์ source ของ my_blog ที่สร้างจาก middleman จะเห็นว่ามีไฟล์ดังนี้

├── 2012-01-01-example-article.html.markdown
├── 2015-06-16-my-new-article.html.markdown
├── calendar.html.erb
├── feed.xml.builder
├── images
├── index.html.erb
├── javascripts
├── layout.erb
├── stylesheets
└── tag.html.erb
 • index.html.erb : ก็คือหน้า index ของเว็บเรา โดยมี extension เป็น erb คือสามารถเขียนโค๊ด ruby ลงไปใน html ได้
 • layout.erb : เป็นไฟล์​ default layout ของเว็บเรา บางครั้งหน้าเว็บแต่ละหน้า จะมี header, navbar เหมือนๆกัน เราก็แค่สร้าง layout อันนี้ แล้วเปลี่ยนแค่เนื้อหาภายใน ไม่จำเป็นต้องมี header, navbar เขียนอยู่ทุกๆไฟล์
 • tag.html.erb : หน้าที่เอาไว้แสดง เวลาเราเลือกกดดูรายละเอียด tag
 • images/javascripts/stylesheets : โฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ assets ของเรา

เข้าใจ Helper Methods เบื้องต้น

เมื่อลองเปิดไฟล์ layout.erb เราสามารถแทรกโค๊ด Ruby ลงไปใน HTML ได้เลย ตัวอย่าง เช่น

<% name = "Chai" %>
<h1>Hello <%= name %></h1>
 • <% %> : ไว้สำหรับ statement
 • <%= %> : เอาไว้สำหรับ output ค่า

Link Helper

เราสามารถที่จะใช้ link_to เพื่อสร้าง <a href=""> สำหรับ html ได้ ตามตัวอย่าง syntax ข้างล่างนี้

<%= link_to 'My Site', 'http://mysite.com' %>

มีค่าเท่ากับ

<a href="http://mysite.com">My Site</a>

Assets Helper

เราสามารถใช้ลิงค์สำหรับไฟล์ assets ของเราได้ เช่นไฟล์ js, css แบบนี้

<%= stylesheet_link_tag 'main' %>
<%= javascript_include_tag "main" %>

จะมีค่าเท่ากับการลิงค์ไปยังไฟล์ main.css ในโฟลเดอร์ stylesheets และไฟล์ main.js ในโฟลเดอร์ javascripts

Yield

หากสังเกต ในไฟล์ layout.erb จะเห็นโค๊ดบรรทัดนี้อยู่

<%= yield %>

มันคือ block ที่เอาไว้สำหรับ inject ค่า content ต่างๆของแต่ละหน้า เช่น หน้า index ก็จะแสดง content อีกอย่าง หน้า about ก็จะแสดง content อีกอย่าง

เริ่มต้น Custom

ทำการก็อปปี้ไฟล์ css/js/img ใน Clean Blog มาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ source/stylesheets , source/javascripts และ source/images ตามลำดับ

└── source
├── images
│   ├── about-bg.jpg
│   ├── contact-bg.jpg
│   ├── home-bg.jpg
│   ├── post-bg.jpg
│   └── post-sample-image.jpg
├── javascripts
│   ├── bootstrap.js
│   ├── bootstrap.min.js
│   ├── clean-blog.js
│   ├── clean-blog.min.js
│   ├── jquery.js
│   └── jquery.min.js
├── stylesheets
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.min.css
│   ├── clean-blog.css
│   └── clean-blog.min.css

Edit index.html.erb

มาเริ่มลงมือ Edit ไฟล์ index.html.erb เลย ก่อนการ Edit ก็ทำการ backup ของเก่าไว้ดูก่อนก็ได้

cp index.html.erb index.html.erb.tmp

โดยทำการก็อปปี้โค๊ดทั้งหมดจาก index.html ของ Clean Blog มาใส่ใน index.html.erb จะได้ดังนี้

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="author" content="" />
<title>Clean Blog</title>
<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
<!-- Custom CSS -->
<link href="css/clean-blog.min.css" rel="stylesheet" />
<!-- Custom Fonts -->
<link
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet"
type="text/css"
/>
<link
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic"
rel="stylesheet"
type="text/css"
/>
<link
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800"
rel="stylesheet"
type="text/css"
/>
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-top">
<div class="container-fluid">
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header page-scroll">
<button
type="button"
class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse"
data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"
>
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="index.html">Start Bootstrap</a>
</div>
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li>
<a href="index.html">Home</a>
</li>
<li>
<a href="about.html">About</a>
</li>
<li>
<a href="post.html">Sample Post</a>
</li>
<li>
<a href="contact.html">Contact</a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- /.navbar-collapse -->
</div>
<!-- /.container -->
</nav>
<!-- Page Header -->
<!-- Set your background image for this header on the line below. -->
<header
class="intro-header"
style="background-image: url('img/home-bg.jpg')"
>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
<div class="site-heading">
<h1>Clean Blog</h1>
<hr class="small" />
<span class="subheading"
>A Clean Blog Theme by Start Bootstrap</span
>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<!-- Main Content -->
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
<div class="post-preview">
<a href="post.html">
<h2 class="post-title">
Man must explore, and this is exploration at its greatest
</h2>
<h3 class="post-subtitle">
Problems look mighty small from 150 miles up
</h3>
</a>
<p class="post-meta">
Posted by <a href="#">Start Bootstrap</a> on September 24, 2014
</p>
</div>
<hr />
<div class="post-preview">
<a href="post.html">
<h2 class="post-title">
I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't
intend to waste any of mine.
</h2>
</a>
<p class="post-meta">
Posted by <a href="#">Start Bootstrap</a> on September 18, 2014
</p>
</div>
<hr />
<div class="post-preview">
<a href="post.html">
<h2 class="post-title">
Science has not yet mastered prophecy
</h2>
<h3 class="post-subtitle">
We predict too much for the next year and yet far too little for
the next ten.
</h3>
</a>
<p class="post-meta">
Posted by <a href="#">Start Bootstrap</a> on August 24, 2014
</p>
</div>
<hr />
<div class="post-preview">
<a href="post.html">
<h2 class="post-title">
Failure is not an option
</h2>
<h3 class="post-subtitle">
Many say exploration is part of our destiny, but it’s actually
our duty to future generations.
</h3>
</a>
<p class="post-meta">
Posted by <a href="#">Start Bootstrap</a> on July 8, 2014
</p>
</div>
<hr />
<!-- Pager -->
<ul class="pager">
<li class="next">
<a href="#">Older Posts &rarr;</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<!-- Footer -->
<footer>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
<ul class="list-inline text-center">
<li>
<a href="#">
<span class="fa-stack fa-lg">
<i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
<i class="fa fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i>
</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
<span class="fa-stack fa-lg">
<i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
<i class="fa fa-facebook fa-stack-1x fa-inverse"></i>
</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
<span class="fa-stack fa-lg">
<i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
<i class="fa fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i>
</span>
</a>
</li>
</ul>
<p class="copyright text-muted">
Copyright &copy; Your Website 2014
</p>
</div>
</div>
</div>
</footer>
<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="js/clean-blog.min.js"></script>
</body>
</html>

จะสังเกตเห็นว่า มีส่วนที่ทำซ้ำๆ นั่นก็คือภายใน <div class="post-preview"> ตรงส่วนนี้เราจะใช้การ วนลูป เพื่อแสดง Post ทั้งหมดของเรา ด้วย

<% page_articles.each_with_index do |article, i| %>
<!-- ruby code go here -->
<% end %>

Edit layout.erb

ต่อมาทำการ Edit ไฟล์ layout.erb เนื่องจากว่า เราจะไม่เอาพวก header หรือ footer ต่างๆ ไว้ในไฟล์ index.html.erb แต่จะใช้ในไฟล์ layout.erb แทน

ไฟล์ layout.erb จะเป็นแบบนี้

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="author" content="" />
<title>Clean Blog</title>
<!-- Bootstrap Core CSS -->
<%= stylesheet_link_tag 'bootstrap.min' %>
<!-- Custom CSS -->
<%= stylesheet_link_tag 'clean-blog.min' %>
<!-- Custom Fonts -->
<link
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet"
type="text/css"
/>
<link
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic"
rel="stylesheet"
type="text/css"
/>
<link
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800"
rel="stylesheet"
type="text/css"
/>
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-top">
<div class="container-fluid">
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header page-scroll">
<button
type="button"
class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse"
data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"
>
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="index.html">Start Bootstrap</a>
</div>
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li>
<a href="index.html">Home</a>
</li>
<li>
<a href="about.html">About</a>
</li>
<li>
<a href="post.html">Sample Post</a>
</li>
<li>
<a href="contact.html">Contact</a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- /.navbar-collapse -->
</div>
<!-- /.container -->
</nav>
<!-- Page Header -->
<!-- Set your background image for this header on the line below. -->
<header
class="intro-header"
style="background-image: url('images/home-bg.jpg')"
>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
<div class="site-heading">
<h1>Clean Blog</h1>
<hr class="small" />
<span class="subheading"
>A Clean Blog Theme by Start Bootstrap</span
>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<%= yield %>
<!-- Footer -->
<footer>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
<ul class="list-inline text-center">
<li>
<a href="#">
<span class="fa-stack fa-lg">
<i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
<i class="fa fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i>
</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
<span class="fa-stack fa-lg">
<i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
<i class="fa fa-facebook fa-stack-1x fa-inverse"></i>
</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
<span class="fa-stack fa-lg">
<i class="fa fa-circle fa-stack-2x"></i>
<i class="fa fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i>
</span>
</a>
</li>
</ul>
<p class="copyright text-muted">
Copyright &copy; Your Website 2014
</p>
</div>
</div>
</div>
</footer>
<!-- jQuery -->
<%= javascript_include_tag "jquery" %>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<%= javascript_include_tag "bootstrap.min" %>
<!-- Custom Theme JavaScript -->
<%= javascript_include_tag "clean-blog.min" %>
</body>
</html>

และไฟล์ index.html.erb ก็จะเหลือแค่ส่วนแสดง content เท่านั้น เป็น

---
pageable: true
per_page: 10
---
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
<% page_articles.each_with_index do |article, i| %>
<div class="post-preview">
<h2 class="post-title"><%= link_to article.title, article %></h2>
<h3 class="post-subtitle"><%= article.summary %></h3>
<p classs="post-meta">
Posted by Author on <%= article.date.strftime('%B %d, %Y') %>
</p>
</div>
<hr />
<% end %>
</div>
</div>
</div>
<hr />

เมื่อเปิดหน้าเว็บ ก็จะเห็นเว็บบล็อคของเรา เป็น Clean-Blog แล้ว

middleman

Clean Blog

หากมีปัญหา run server ไม่ได้ ให้ทำการเพิ่ม gem 'nokogiri' ในไฟล์ Gemfile และสั่ง bundle install

สำหรับ Part 2 ก็จบเท่านี้ แต่ยังมีหลายๆส่วนที่ต้องปรับ เช่น Author, ย้าย Navbar, Footer (Partials Template), และหน้า Page อื่นๆ เช่น หน้า Post

สำหรับ Source Code Part 2 ดูได้จากที่นี่

Source Code

 • #Ruby
 • #Middleman
 • #Web Dev